Die Weissagung

eInfo

Inhalt: Darsteller: Liu Zhongyuan, Huang Lei, Xu Qing, Zhang Zhenguan, Ma Ling. Regie: Chen Kaige.