Uchiwae / Doutaku Hankyou / Fuyugomori (Musica Transpacifica) (Yukimi Kambe, Suizan Sakai, Yukimi Kambe Viol Consort, Shakuhachi 1979)

eMusik

Loeb, David

  • Titel: Uchiwae / Doutaku Hankyou / Fuyugomori (Musica Transpacifica) (Yukimi Kambe, Suizan Sakai, Yukimi Kambe Viol Consort, Shakuhachi 1979) / LOEB, D.. Kambe, Yukimi, Viole -- Loeb, David, Komponist -- Miyata, Mayumi, Sho -- Nakashima, Kazuko, Shamisen -- Sakai, Suizan, Shakuhachi -- Shakuhachi 1979, Ensemble -- Yukimi Kambe Viol Consort, Ensemble
  • Person(en): Loeb, David ; Loeb, David [Komposition]
  • Organisation(en): Shakuhachi 1979 ; Yukimi Kambe Viol Consort
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Centaur, 2017
  • Anmerkungen: Jiuta / Loeb, David 00:03:54 -- Uchiwae: I. Lento; II. Lento; III. Moderato / Loeb, David 00:10:13 -- Doutaku Hankyou: I. Andante; II. Allegro; III. Lento; IV. Allegro vivo / Loeb, David 00:09:04 -- Fuyugomori / Loeb, David 00:08:40 -- Ganya / Loeb, David 00:06:43 -- Unkai: I. Allegro; II. Poco lento; III. Grazioso / Loeb, David 00:11:19 -- Harukasumi / Loeb, David 00:08:25 -- The Nocturnal Conclave of Foxes / Loeb, David 00:02:46 --