Songs (Yumi Nozaki, Takashi Obara)

eMusik

Kinoshita, Makiko

  • Titel: Songs (Yumi Nozaki, Takashi Obara) / KINOSHITA, Makiko. Hagiwara, Sakutaro, Dichter/Text -- Kinoshita, Makiko, Komponist -- Kishida, Kiriko, Dichter/Text -- Mado, Michio, Dichter/Text -- Nozaki, Yumi, Sopran -- Obara, Takashi, Klavier -- Takamado, Otake, Dichter/Text
  • Person(en): Kinoshita, Makiko ; Kinoshita, Makiko [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: LiveNotes, 2017
  • Anmerkungen: Kana no Hana: Sometime; Following the day after the day; Takebo Dobon; Cazeka; If It's a Cloudy Day; ... / Kinoshita, Makiko 00:23:58 -- Dreams Blooming on a Branch of Sorrow: Dreams Blooming on a Branch of Sorrow; Wind in the mind; Ringo food; Roses of the night; Yukagureru; ... / Kinoshita, Makiko 00:19:01 -- Nirvana / Kinoshita, Makiko 00:10:35 -- Music / Kinoshita, Makiko 00:03:48 --