Igarashi, Naoko - KINOSHITA, Makiko / KOBAYASHI, Hideo / NAKADA, Yoshinao / TOMIOKA, Junko (Beloved Songs)

eMusik

  • Titel: Igarashi, Naoko - KINOSHITA, Makiko / KOBAYASHI, Hideo / NAKADA, Yoshinao / TOMIOKA, Junko (Beloved Songs) / Vocal Recital (Soprano). Bushika, Etsuko, Dichter/Text -- Igarashi, Naoko, Sopran -- Kaneko, Misuzu, Dichter/Text -- Kinoshita, Makiko, Komponist -- Kishida, Eriko, Dichter/Text -- Kobayashi, Hideo, Komponist -- Miyashita, Setsu, Klavier -- Nakada, Yoshinao, Komponist -- Nogami, Akira, Dichter/Text -- Sugi, Mikiko, Dichter/Text -- Tomioka, Junko, Komponist -- Yanase, Takashi, Dichter/Text
  • Person(en): Kinoshita, Makiko [KomponistIn] ; Kobayashi, Hideo [KomponistIn] ; Nakada, Yoshinao [KomponistIn] ; Tomioka, Junko [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: LiveNotes, 2019
  • Anmerkungen: Counting Flowers 00:01:44 -- Nihon no omochauta (Songs of Japanese Toys): No. 1. Anesama ningyo (A Paper Doll in Bridal Wear); No. 2. Yoyo; No. 3. Otedama to ohajiki (A Beanbag and a Tiddlywink); No. 4. Umihozuki to shonen (A Whelk Egg Case and Boy); No. 5. Taketombo (A Bamboo-Copter); ... 00:13:40 -- 3 Pieces after poems by Mikiko Sugi: Yukino shitakara (From Bottom of Snow); Yukino yoru (Snow Night); Watashino tori (My Bird) 00:09:07 -- Lyrische Stücke 00:01:48 -- Loving Songs: No. 4. Someone Touches a Small Bell; No. 1. Pig, the Daydreamer; No. 2. Town of Snow; No. 3. Lonely Oak Tree; No. 5. Shaking; ... 00:11:50 -- Karamatsu 00:05:09 --