Khovanshchina [Opera] (Preobrazhenskaya, Freidkov, Shaskov, Kirov Opera Chorus and Orchestra, Khaykin)

eMusik

Mussorgsky, Modest Petrovich

Titel: Khovanshchina [Opera] (Preobrazhenskaya, Freidkov, Shaskov, Kirov Opera Chorus and Orchestra, Khaykin) / MUSSORGSKY, M.P.. Atlantov, Vladimir, Tenor -- Freidkov, Boris, Bass -- Khaykin, Boris -- Kirov Opera Chorus, Chor -- Kirov Opera Orchestra, Orchester -- Mishenko, Yakov, Tenor -- Mussorgsky, Modest Petrovich, Komponist -- Nechayev, Ivan, Tenor -- Preobrazhenskaya, Sofya, Mezzosopran -- Reizen, Mark, Bass -- Serval, Nina, Sopran -- Shaskov, Ivan, Bariton -- Tikhi, Vasily, Tenor -- Ulyanov, Vladimir, Tenor -- Volokitina, Valentina, Sopran -- Yaroshenko, Lavrenty, Bass -- Yashugin, Ivan, Bass
Person(en): Mussorgsky, Modest Petrovich ; Mussorgsky, Modest Petrovich [KomponistIn]
Umfang: Online-Ressource
Erschienen: IM Lab, 2018
Link(s): Verbindung zur Naxos Music Library
Anmerkungen: Khovanshchina: Introduction, "Dawn on the Moskow river"; Act I Scene 1: Marching on, marching on, to Ivangorod (Kuzka, First and Second Streltsy, Shaklovity, The Moscovites); Act I Scene 2: Sodom and Gomorrah! What a time! A hard time (Junior clerk, Shaklovity, The Moscovites, The Streltsy); Act I Scene 2: And we are now living at funerals (Shaklovity, Junior Clerk); Act I Scene 3: Ah! The great one is coming! (The Moscovites, The Streltsy, Junior Clerk); ... / Mussorgsky, Modest Petrovich 02:42:16 --