OSSIPOV BALALAIKA ORCHESTRA (THE), Vol. 2 - Russian Folk Music

eMusik

  • Titel: OSSIPOV BALALAIKA ORCHESTRA (THE), Vol. 2 - Russian Folk Music. Batushin, S., Balalaika -- Beccer, V., Komponist -- Ditel, V., Komponist -- Dogadova, A., Psaltery -- Erohina, I., Balalaika -- Gavrilov, V., Komponist -- Gorobtsov, M., Balalaika -- Joyce, Archibald, Komponist -- Kalinin, Nikolai -- Kulikov, Pavel, Komponist -- Mosolov, Alexander, Komponist -- Ossipov Balalaika Orchestra, Orchester -- Sazanova, G. -- Shenderiov, F., Komponist -- Tihonov, A., Balalaika -- Tsigankov, A., Komponist -- Voronetz, M., Psaltery
  • Person(en): Beccer, V. [KomponistIn] ; Ditel, V. [KomponistIn] ; Gavrilov, V. [KomponistIn] ; Joyce, Archibald [KomponistIn] ; Kulikov, Pavel [KomponistIn] ; Mosolov, Alexander [KomponistIn] ; Shenderiov, F. [KomponistIn] ; Tsigankov, A. [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Claves Records, 2020
  • Anmerkungen: Svetit Mesiats (bearb. von V. V. Andreyev für Orchester) 00:03:10 -- My Beauty 00:05:02 -- Kalinka (bearb. von V. Gorodovsky für Balalaika und Orchester) 00:03:49 -- Fantasy on Lipa Vekovaya 00:05:24 -- Russische Rhapsodie 00:05:29 -- Ne odna v pole dorogenika (bearb. von V. Gorodovskaya für Orchester) 00:05:00 -- I Have to Meet You (bearb. von U. Chernov für Orchester) 00:04:01 -- Polno te rebiata (bearb. von N. Ossipov für Orchester) 00:01:56 -- Kamarinskaya (bearb. von D. Ossipov und N. Ossipov für Orchester) 00:02:59 -- Forest Dream (bearb. von V. Gorodovskaya für Orchester) 00:04:41 -- Tanz Melodien 00:03:00 -- Autumn Dream (bearb. von P. Kulikov für Orchester) 00:06:00 -- Smolenskiy Gusatchok (bearb. von A. Shirokov für Orchester) 00:01:52 -- Ne brani menia radnaya (bearb. von V. Gorodovskaya für Orchester) 00:04:56 -- Fantasie über Vecherniy Zvon 00:06:35 -- Fantasie über Korobeiniky 00:04:59 --