Tamura, Sachiy - ISHIKETA, Mareo / KOBAYASHI, Hideo / MIYAKE, Yuta / MIYOSHI, Akira / TSUBOTA, Toyojiro (Shu-ko)

eMusik

  • Titel: Tamura, Sachiy - ISHIKETA, Mareo / KOBAYASHI, Hideo / MIYAKE, Yuta / MIYOSHI, Akira / TSUBOTA, Toyojiro (Shu-ko) / Vocal Recital (Soprano). Fukao, Sumako, Dichter/Text -- Hattori, Yoshiki, Dichter/Text -- Ishiketa, Mareo, Komponist -- Izumi, Shikibu, Dichter/Text -- Kobayashi, Hideo, Komponist -- Miyake, Yuta, Komponist -- Miyoshi, Akira, Komponist -- Nogami, Akira, Dichter/Text -- Takada, Toshiko, Dichter/Text -- Tamura, Sachiyo, Sopran -- Tsubota, Toyojiro, Komponist -- Watanabe, Ken-ichiro, Klavier
  • Person(en): Ishiketa, Mareo [KomponistIn] ; Kobayashi, Hideo [KomponistIn] ; Miyake, Yuta [KomponistIn] ; Miyoshi, Akira [KomponistIn] ; Tsubota, Toyojiro [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Nippon Acoustic Records, 2020
  • Anmerkungen: 4 Herbstlieder: No. 1. Eki (Station); No. 2. Wasurerareta Umi (Forgotten Sea); No. 4. Kareha (Autumn Leaves); In the woods 00:08:57 -- Autumn Leaves: No. 1. Tomoshibi (Light); No. 2. Ochiba (Fallen Leaves); No. 3. Minori (Harvest Time); No. 5. Yakyoku (Nocturne) 00:07:08 -- Requiem 00:12:45 -- 5 Song by Izumi Shikibu: No. 1. Wagatamano kayoubakaino michimo ganamadowamu hodoni kimiwodani mimu; No. 2. Mono omoeba sawano hotarumo wagamiyori akugareizuru tamakatozo miru; No. 3. Intermezzo; No. 4. Hirasurani wakareshi hitono ikanareba muneni tomareru kokochino misuru; No. 5. Arazaramu konoyono hokano omoiedeni ima hitotabino aukotomogana; ... 00:16:15 -- Karamatsu 00:05:56 --