Piano Music - 12 Preludes / Ancient Music / Wrong, Wrong, Wrong! / Hard, Hard, Hard! (Yiming Zhang)

eMusik

Ge, Gan-Ru

  • Titel: Piano Music - 12 Preludes / Ancient Music / Wrong, Wrong, Wrong! / Hard, Hard, Hard! (Yiming Zhang) / GE, Gan-Ru. Ge, Gan-Ru, Komponist -- Lu, You, Dichter/Text -- Tang, Wan, Dichter/Text -- Zhang, Yiming, Klavier
  • Person(en): Ge, Gan-Ru ; Ge, Gan-Ru [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Grand Piano NRE, 2020
  • Anmerkungen: 12 Preludes: No. 6. Moderato; No. 7. Grave; No. 8. Allegro vivace; No. 9. Allegretto; No. 10. Adagio; ... / Ge, Gan-Ru 00:32:10 -- Gu yue: IV. Drum; III. Pipa; II. Qin; I. Gong / Ge, Gan-Ru 00:16:13 -- Wrong, Wrong, Wrong! / Ge, Gan-Ru 00:12:09 -- Hard, Hard, Hard! / Ge, Gan-Ru 00:10:59 --