Parametrical Counterpoint (Hurtado, Talea Ensemble)

eMusik

Hurtado, Jose Luis

  • Titel: Parametrical Counterpoint (Hurtado, Talea Ensemble) / HURTADO, J.L.. Hurtado, Jose Luis, Komponist -- Talea Ensemble, Ensemble
  • Person(en): Hurtado, Jose Luis ; Hurtado, Jose Luis [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Kairos, 2021
  • Anmerkungen: The caged, the immured / Hurtado, Jose Luis 00:11:30 -- Retour / Hurtado, Jose Luis 00:07:10 -- Parametrical Counterpoint / Hurtado, Jose Luis 00:05:15 -- Parametrical Counterpoint / Hurtado, Jose Luis 00:03:40 -- Incandescent / Hurtado, Jose Luis 00:06:10 -- Parametrical Counterpoint / Hurtado, Jose Luis 00:04:30 -- Parametrical Counterpoint / Hurtado, Jose Luis 00:04:00 -- Le Stelle / Hurtado, Jose Luis 00:07:45 --