Experimental Music - EGGERT, M. / MONTAGUE, S. / OMELCHUK, O. / RAMEAU, J-P. / WOLFE, O. (Bauerecker) (One Woman Band)

eMusik

  • Titel: Experimental Music - EGGERT, M. / MONTAGUE, S. / OMELCHUK, O. / RAMEAU, J-P. / WOLFE, O. (Bauerecker) (One Woman Band). Bauerecker, Dorrit, Kinderklavier -- Eggert, Moritz, Komponist -- Montague, Stephen, Komponist -- Omelchuk, Oxana, Komponist -- Rameau, Jean-Philippe, Komponist -- Seidl, Niklas, Komponist -- Wolfe, Julia, Komponist
  • Person(en): Eggert, Moritz [KomponistIn] ; Montague, Stephen [KomponistIn] ; Omelchuk, Oxana [KomponistIn] ; Rameau, Jean-Philippe [KomponistIn] ; Seidl, Niklas [KomponistIn] ; Wolfe, Julia [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Kaleidos Musikeditionen, 2021
  • Anmerkungen: Mirabella-a-Tarantella 00:04:05 -- Hämmerklavier XX: One Man Band 00:07:55 -- Gichtgriffel und Achterbeene 00:10:23 -- La Poule (The Hen) 00:04:51 -- Hämmerklavier XXX: One Woman Band 00:05:23 -- gfätterle 00:12:35 -- East Broadway 00:03:36 -- Hämmerklavier XXXI: Dual Band 00:07:31 --