Shinobue and Guitar Music - ARAKI, Toyohisa / BLANTER, M.I. / KOSHITANI (The World's Beautiful Melodies) (Hiroyuki Koinuma, Hiromi Kaneko)

eMusik

  • Titel: Shinobue and Guitar Music - ARAKI, Toyohisa / BLANTER, M.I. / KOSHITANI (The World's Beautiful Melodies) (Hiroyuki Koinuma, Hiromi Kaneko). Araki, Toyohisa, Komponist -- Blanter, Matvey Isaakovich, Komponist -- Kaneko, Hiromi, Shinobue -- Koinuma, Hiroyuki, Komponist -- Koshitani, Tatsunosuke, Komponist -- Kubota, Satoshi, Komponist -- Nakada, Yoshinao, Komponist -- Narita, Tamezo, Komponist -- Sasaki, Suguru, Komponist -- Scott, Alicia, Komponist -- Secunda, Sholom, Komponist -- Tsuji, Mikio, Gitarre
  • Person(en): Araki, Toyohisa [Komposition] ; Blanter, Matvey Isaakovich [Komposition] ; Koinuma, Hiroyuki [Komposition] ; Koshitani, Tatsunosuke [Komposition] ; Kubota, Satoshi [Komposition] ; Nakada, Yoshinao [Komposition] ; Narita, Tamezo [Komposition] ; Sasaki, Suguru [Komposition] ; Scott, Alicia [Komposition] ; Secunda, Sholom [Komposition]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: ALM Records, 2022
  • Anmerkungen: La Nana Española (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for shinobue and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:32 -- Believe Me, If All Those Endearing Young Charms (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for 2 shinobues and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:15 -- I Found a Small Autumn (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for shinobue and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:19 -- Song of the Mother (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for 2 shinobues and 11-string guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:26 -- Donna Donna (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for shinobue and 11-string guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:36 -- Shiki no Uta (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for 2 shinobues and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:04 -- Beautiful Daughter (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for shinobue and 11-string guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:22 -- Song of the Seashore (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for 2 shinobues and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:16 -- First love (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for shinobue and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:02 -- Katyusha (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for 2 shinobues and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:16 -- Moon Desert (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for 2 shinobues and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:04:24 -- Scarborough Fair (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for shinobue and 11-string guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:53 -- Annie Laurie (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for 2 shinobues and guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:06 -- La Nana Española (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:23 -- Flowers and Shine on a Spring Day (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:22 -- I Found a Small Autumn (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:28 -- Mother's Song (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:31 -- Donna Donna (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:45 -- Shiki no Uta (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:04 -- Beautiful Daughter (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:29 -- Song of the Seashore (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:08 -- First Love (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:14 -- Katyusha (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:02:28 -- Moon Desert (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:04:23 -- Scarborough Fair (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:19 -- Annie Laurie (arr. Hiroyuki Koinuma and Mikio Tsuji for guitar) / Koinuma, Hiroyuki 00:03:04 --