Kurpian Songs and Meditations

eMusik

  • Titel: Kurpian Songs and Meditations / OJDANA, Łukasz. Ojdana, Lukasz, Komponist -- Ojdana, Mariia, Gesang
  • Person(en): Ojdana, Lukasz [Komposition]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Audio Cave, 2020
  • Anmerkungen: Song I / Ojdana, Lukasz 00:01:33 -- Meditation I / Ojdana, Lukasz 00:02:31 -- Song II / Ojdana, Lukasz 00:01:50 -- Meditation II / Ojdana, Lukasz 00:02:34 -- Song III / Ojdana, Lukasz 00:01:20 -- Meditation III / Ojdana, Lukasz 00:03:09 -- Song IV / Ojdana, Lukasz 00:01:35 -- Meditation IV / Ojdana, Lukasz 00:02:42 -- Song V / Ojdana, Lukasz 00:01:40 -- Meditation V / Ojdana, Lukasz 00:02:03 -- Song VI / Ojdana, Lukasz 00:03:27 -- Meditation VI / Ojdana, Lukasz 00:04:27 -- Song VII / Ojdana, Lukasz 00:01:09 -- Meditation VII / Ojdana, Lukasz 00:01:51 -- Song VIII / Ojdana, Lukasz 00:01:51 -- Meditation VIII / Ojdana, Lukasz 00:01:43 -- Song IX / Ojdana, Lukasz 00:02:16 -- Meditation IX / Ojdana, Lukasz 00:02:10 -- Song X / Ojdana, Lukasz 00:02:21 -- Meditation X / Ojdana, Lukasz 00:03:30 -- Ending / Ojdana, Lukasz 00:03:23 --