Impressions of Tokyo - Ancient City of the Future

eMusik

Beirach, Richie

  • Titel: Impressions of Tokyo - Ancient City of the Future / BEIRACH, Richie. Beirach, Richie, Komponist
  • Person(en): Beirach, Richie ; Beirach, Richie [Komposition]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Outnote Records, 2011
  • Anmerkungen: Haiku: No. 6. Togashi-san; No. 5. Bullet Train; No. 4. Takemitsu-san; No. 3. Cherry Blossom Time; No. 2. Butterfly; ... / Beirach, Richie 00:22:50 -- Ancient City of the Future / Beirach, Richie 00:03:17 -- Lament for Hiroshima and Nagasaki / Beirach, Richie 00:03:57 -- Haiku: No. 7. Japanese Playground; No. 8. Kabuki; No. 9. Zatoichi-Kurosawa; No. 10. Rock Garden; No. 11. Tragedy in Sendai; ... / Beirach, Richie 00:22:40 -- Eyes of the Heart / Beirach, Richie 00:03:58 --