Selection / [1.] The selection

Buch

Cass, Kiera

  • Titel: Selection / Kiera Cass
  • Teil: The selection ; [1.]
  • Person(en): Cass, Kiera
  • Sprache: Englisch
  • Originalsprache: Englisch
  • Umfang: 327, 12 S.
  • Erschienen: New York, NY : HarperCollins, 2012
  • ISBN/Preis: 978-0-06-205994-9 kart. : EUR 8,26
  • Signatur: Jugendliche > Bücher
  • SCI-FI Englisch CASS